Statut Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurzynie Średniej

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Kurzynie Średniej zwana dalej OSP.

§ 2. Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, a także niniejszego statutu.

§ 3. Siedzibą OSP jest remiza w Kurzynie Średniej

§ 4. Terenem działania OSP jest miejscowość (zakład pracy) będąca jej siedzibą oraz miejscowości położone w rejonie pomocy wzajemnej.

§ 5. Ochotnicza Straż Pożarna posiada osobowość prawną.

§ 6. Ochotnicza Straż Pożarna jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7. Ochotnicza Straż Pożarna może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła, mundurów, dystynkcji, odznak i flagi organizacyjnej wg wzorów określonych w odrębnych przepisach.

§ 8. Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 9. Celem Ochotniczej Straży Pożarnej jest:

1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.

2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.

3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.

4. Rozwijanie wśród członków Ochotniczej Straży Pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej i rozrywkowej.

5. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.

6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

§ 10. Zadania i cele wymienione w § 9 Ochotnicza Straż Pożarna realizuje przez:

1. Organizowanie zespołów do prowadzenia kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej w miejscowości własnej i pomocy wzajemnej.

2. Organizowanie spośród swoich członków pododdziałów pożarniczych.

3. Przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej.

4. Prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP.

5. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych.

6. Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych, i innych form pracy społeczno - wychowawczej i kulturalno - oświatowej.

7. Organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną.

8. Prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11. Członkami OSP mogą być osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, małoletni za zgodą przedstawicieli ustawowych i osoby prawne z wyjątkiem osób wymienionych w art. 44 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20 poz. 104 wraz z późniejszymi zmianami)

§ 12. Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały zarządu OSP po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji.

§ 13. Członkowie OSP dzielą się na:

 1. Członków czynny
 2. Członków młodzieżowych drużyn pożarniczych
 3. Wspierających
 4. Honorowych

§ 14. Członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i złożyła przyrzeczenie następującej treści " W pełni świadom obowiązków strażaka - ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia"

§ 15.

1. Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która ukończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych i złożyła przyrzeczenie.

2. Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku 16 - 18 lat mogą być wybierani do władz OSP.

3. Młodzieżowe drużyny pożarnicze mogą być środowiskowe oraz tworzone w szkołach i placówkach wychowawczych oraz miejscu zamieszkania.

4. Zasady organizacji MDP określa regulamin organizacyjny MDP zatwierdzony przez Zarząd Główny Związku.

§ 16. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju OSP, wspomagająca wspomagająca finansowo bądź w innej formie jej działalność. Członek wspierający - osoba fizyczna, a w przypadku osoby prawnej jej przedstawiciel ma prawo:

 1. Uczestniczyć w walnym zebraniu członków OSP i być wybieranym do władz OSP.
 2. Korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.

§ 17. Członkiem honorowym może zostać członek OSP szczególnie zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.

§ 18. Członkowie czynni i honorowi mają prawo:

 1. Wybierać i być wybieranymi do władz OSP,
 2. Uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu,
 3. Wysuwania postulatów i wniosków wobec władz OSP,
 4. Korzystania z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP,
 5. Używać mundurów i odznak.

§ 19. Do obowiązków członka czynnego należy:

 1. Aktywnie uczestniczyć w działalności OSP,
 2. Przestrzegać postanowień niniejszego statutu jak też regulaminów i uchwał władz OSP,
 3. Podnosić poziom wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym,
 4. Dbać o mienie OSP,
 5. Regularnie płacić składki członkowskie.

§ 20. Zarząd OSP spośród członków czynnych tworzy jednostkę operacyjno - techniczną.

§ 21. Członkostwo ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia z OSP,
 2. Wykluczenia przez władze OSP z powodu prowadzenia działalności sprzecznej z postanowieniami niniejszego statutu,
 3. Skreślenia z powodu nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 1 rok,
 4. Likwidacji OSP,
 5. Śmierci,
 6. Likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

§ 22. Wykluczenie następuje na podstawie uchwały zarządu OSP. Od uchwały przysługuje prawo wniesienia odwołania od walnego zebrania w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba ta nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych w 18 i 19 niniejszego statutu.

§ 23. W przypadkach szczególnych wykluczenie może nastąpić na mocy uchwały zarządu OSP zatwierdzonej przez walne zebranie.

§ 24. Osoba skreślona z listy członków zobowiązana jest zwrócić powierzone jej przedmioty i umundurowania będące w dyspozycji OSP.

Rozdział IV

Władze stowarzyszenia OSP

§ 25. Władzami OSP są:

 1. Walne zebranie,
 2. Zarząd,
 3. Komisja rewizyjna.

A. WALNE ZEBRANIE

§ 26. Walne zebranie jest najwyższą władzą OSP. Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne zebranie wybiera spośród siebie 5 - 9 członków zarządu, 3 członków komisji rewizyjnej oraz delegatów na zjazd gminny. W składzie większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

§ 27. Do kompetencji walnego zebrania należy:

 1. Podejmowanie uchwał o zmianach i rozwiązaniu OSP,
 2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej z ich działalności,
 3. Uchwalanie rocznego planu działalności i budżetu OSP,
 4. Ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz podejmowanie decyzji o jej zmianie,
 5. Podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium dla ustępującego zarządu na wniosek komisji rewizyjnej,
 6. Rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz od innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP,
 7. Podjęcie uchwały o wystąpienie ze Związku OSP RP,
 8. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążeniu, a także nabyciu i zdobyciu środków trwałych,
 9. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn,
 10. Wybieranie i delegowanie członka OSP w skład władz Związku OSP RP.

§ 28. Przebieg walnego zebrania oraz podjęcie na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów.

§ 29. Zwyczajne walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze zwoływane jest raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok.

§ 30. Zwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.

§ 31. Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd OSP;

 1. Z własnej inicjatywy,
 2. Na żądanie komisji rewizyjnej OSP,
 3. Na żądanie 1/2 liczby członków OSP,
 4. Na żądanie Związku OSP RP.

32. Nadzwyczajne walne zebranie OSP zwoływane jest przez zarząd w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały lub otrzymania żądania.

33. Do ważności uchwał walnego zebrania konieczna jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków czynnych. Uchwały walnego zebrania zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. Uchwały w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz zmiany statutu i rozwiązania OSP są podejmowane większością 2/3 ogólne liczby głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

34. W razie nie odbycia się walnego zebrania w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, zarząd jest zobowiązany przed upływem 14 dni zwołać ponownie walne zebranie wg tego samego porządku obrad. Walne zebranie zwołane w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych członków, z wyjątkiem uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości, rozwiązania OSP i zmian w statucie.

35. Wybory do władz OSP odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym.

B. ZARZĄD

36.

1. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika straży, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, a także mogą wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika straży. Naczelnik straży sprawuje funkcję wiceprezesa.

2. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.

37. Do zadań zarządu należy:

 1. Reprezentowanie interesów OSP,
 2. Realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania,
 3. Zwoływanie walnego zebrania,
 4. Niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o zmianie statutu.
 5. Informowanie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o swoim składzie, o miejscu zamieszkania członków a także o adresie siedziby OSP najpóźniej w ciągu miesiąca od momentu wyboru lub wprowadzenia zmian.
 6. Udzielanie wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udostępnianie do przejrzenia lokalu OSP dokumentów związanych z jej działalnością.
 7. Opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania walnemu zebraniu.
 8. Zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych.
 9. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP.
 10. Przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak.
 11. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno - oświatowych i sportowych.
 12. Dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań.
 13. Rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP.
 14. Wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu, a nie przypisanych kompetencjom walnego zebrania.
 15. Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac zarządu.

39. Posiedzenia zarządu odbywają się według potrzeb co najmniej jeden raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa. Na posiedzenie zarządu należy zapraszać przewodniczącego komisji rewizyjnej OSP.

40. Do ważności uchwał wymagana jest co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zarządu. Uchwały zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

41. Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty podpisują w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik.

42. Naczelnik straży kieruje jednostką operacyjno - techniczną jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.

Do naczelnika straży należy:

 1. Wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczaniu członków OSP do wykonania zadań operacyjno - technicznych.
 2. Organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP.
 3. Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP.
 4. Kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą.
 5. Kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo - gaśniczych.
 6. Dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji.
 7. Opracowanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony ppoż. miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.

43. Za wzorowe wykonanie zadań operacyjno - technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące wyróżnienia:

 1. Pochwałę ustną.
 2. Pochwałę w rozkazie naczelnika straży.
 3. Wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody.
 4. Sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.

44. Za niewłaściwe dokonywanie zadań operacyjno technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące środki dyscyplinarne:

 1. Upomnienie ustne.
 2. Nagana w rozkazie naczelnika straży.
 3. Wystąpienie do zarządu o wykluczenie członka OSP.

C. KOMISJA REWIZYJNA.

45. Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:

 1. Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich.
 2. Składanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP.
 3. Przedstawienie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności.
 4. Wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.

46. Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

47. Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

48. Komisja rewizyjna może dokonać zmian w swoim składzie w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu. Zmiany te muszą być zatwierdzone na najbliższym walnym zebraniu.

ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze OSP

49. Majątek i fundusze OSP powstają z:

 1. Składek członkowskich.
 2. Dotacji, darowizn, spadków i zapisów.
 3. Dochodów z majątku i imprez.
 4. Ofiarności publicznej.
 5. Wpływów z działalności gospodarczej.

50. OSP może prowadzić działalność gospodarczą wg ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą do realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków OSP.

ROZDZIAŁ VI

Zmiany statutu i rozwiązanie OSP

51. Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala walne zebranie OSP większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby głosów.

52. Wniosek o rozwiązanie OSP względnie o zmianę statutu może składać zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej 1/2 liczby członków.

53. Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

54. W razie rozwiązania OSP walne zebranie wyznacza komisje likwidacyjną w składzie 3 osób. W przypadku niemożności zwołania walnego zebrania komisję likwidacyjną ustala organ rejestrowy.

55. Pozostały po rozwiązaniu majątek, stanowiący własność OSP przechodzi na własność Związku OSP RP. Natomiast sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe będące własnością komunalną przechodzą do dyspozycji samorządu terytorialnego.